Partnerzy
serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024
fot. Unsplash

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 roku

Fotowoltaika jako technologia pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego zajmuje coraz istotniejszą pozycję na polskim rynku energetycznym. W kontekście globalnych wyzwań klimatycznych i konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych staje się kluczowym narzędziem w transformacji energetycznej. Polska usilnie dąży do wykorzystania potencjału energii słonecznej i w 2024 roku dostępne są nowe programy dofinansowań i dotacji, które odgrywają kluczową rolę w promowaniu fotowoltaiki jako alternatywnego źródła energii.

ZOLMOT_nowy

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 jest kluczowe

Polska wykazuje znaczący postęp w dziedzinie fotowoltaiki. Przyrost liczby instalacji fotowoltaicznych w kraju jest obiecujący, a spadek cen paneli słonecznych czyni tę technologię bardziej dostępną dla przeciętnego konsumenta. Niemniej jednak dla większości Polaków istotną kwestią pozostaje wsparcie finansowe, które na ten cel mogą otrzymać. W 2022 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, rząd Polski wprowadził program „Mój Prąd”, mający na celu zachęcenie społeczeństwa do instalacji paneli fotowoltaicznych na swoich dachach. Program ten przyniósł znaczący wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych w kraju. Mając to na uwadze, dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 jest kluczowe. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.mojprad.gov.pl.

Opłacalność fotowoltaiki w 2024 roku

Większość z potencjalnych inwestujących w energię zastanawia się nad cenami prądu w kolejnych miesiącach czy latach. Czy nastąpi uwolnienie cen energii? Bez względu na decyzję sytuacja na polskim rynku energetycznym w 2024 roku prawdopodobnie będzie wyzwaniem. Za inwestycją w energię słoneczną mogą przemawiać nowe regulacje dotyczące segmentu deweloperskiego. Konieczność dostosowania się do wymogów związanych z zieloną energią powoduje, że budowanie osiedli z panelami fotowoltaicznymi na dachach nie będzie już rzadkością, dostępną dla rynku premium.

Fotowoltaika nadal wydaje się atrakcyjną inwestycją. Od 1 lipca 2024 roku ma wejść w życie nowy sposób rozliczeń – rozliczenie godzinowe, które według założeń ułatwi prognozowanie wzrostu i spadku cen, umożliwiając prosumentom efektywniejsze zarządzanie zyskami z instalacji oraz przyspieszenie zwrotu z inwestycji. Wzrastająca popularność magazynów energii również może przynieść korzyści, które umożliwią właścicielom zakup energii w okresach niższego popytu i dokonywanie zwrotów w okresach większego zapotrzebowania [1].

W kontekście wspierania rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2024 roku zaplanowano kilka kluczowych inicjatyw, które mają zachęcić do inwestycji w tym zakresie. Wszystko po to, aby znacząco przyspieszyć rozwój i dostępność tej technologii, jako że jest to jeden z priorytetów ekologicznych Unii Europejskiej. Wśród zaplanowanych inicjatyw znajdują się m.in.:

 • dotacje na zakup i instalację paneli słonecznych – dotacje na zakup paneli fotowoltaicznych oraz koszty związane z ich instalacją są nadal kontynuowane. Mają one na celu redukcję bariery finansowej i zachęcenie do szerszego inwestowania w fotowoltaikę. Wszystko po to, aby uczynić to rozwiązanie dostępnym dla każdego gospodarstwa domowego, bez względu na status społeczno-ekonomiczny;
 • gwarancje cenowe – rząd planuje wprowadzić gwarancje cenowe dla producentów energii słonecznej. To oznacza, że producenci otrzymają ustaloną cenę za sprzedawaną energię, co przełoży się na zwiększoną pewność zwrotu inwestycji,
 • ulgi podatkowe – zaplanowano ulgi podatkowe dla osób i firm inwestujących w systemy fotowoltaiczne. To kluczowe narzędzie zachęcające do inwestycji w odnawialne źródła energii;
 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw – programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zainwestują w instalacje fotowoltaiczne. To nie tylko zwiększy konkurencyjność firm, lecz także przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej sektora przedsiębiorstw;
 • badania i rozwój – w planach są również znaczące inwestycje w badania oraz rozwój zagadnień związanych z fotowoltaiką. To inicjatywa, która ma przyczynić się do postępu nowych technologii i innowacji w dziedzinie energii słonecznej.

 

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 przynosi liczne korzyści, zarówno dla przemysłu, jak i środowiska naturalnego. Dzięki wdrożeniu systemów fotowoltaicznych przemysł może obniżyć koszty produkcji energii elektrycznej, a tym samym zwiększyć konkurencyjność. Jednocześnie, inwestycje w fotowoltaikę przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest zgodne z celami klimatycznymi UE.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 – lista programów wsparcia

Programy dofinansowania i dopłaty do systemów solarnych w 2024 roku to istotny krok w rozwoju tej branży w Polsce. To nie tylko inwestycja w przyszłość, ale także środek do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Fotowoltaika staje się nieodzownym elementem transformacji energetycznej, a dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 stanowi kluczowy element w osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie. Ważne jest, aby śledzić rozwijającą się branżę fotowoltaiki w Polsce i skorzystać z dostępnych środków, aby uczynić Polskę liderem w dziedzinie energii słonecznej.

W 2024 roku kontynuowane będą istniejące programy wsparcia dla fotowoltaiki w Polsce. Wśród nich znajdują się następujące propozycje:

 • program „Mój Prąd” – jest to jedna z kluczowych inicjatyw, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do inwestycji w systemy fotowoltaiczne na swoich nieruchomościach. Program oferuje dotacje na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz gwarancje cenowe na wyprodukowaną energię;
 • krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 – określa cele związane z udziałem odnawialnych źródeł energii oraz zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki, co ma wpływ na rozwijający się rynek PV w Polsce. Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 rok:
  • 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w 2005 roku,
  • 21–23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając 14% udziału OZE w transporcie, roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1% średniorocznie, wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007 oraz redukcję do 56–60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej [2];
 • „Słońce na dachu” – program skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych, oferujący wsparcie finansowe na zakup i instalację paneli PV. Ta propozycja pozwala obniżyć koszty zakupu oraz skrócić okres zwrotu inwestycji [3];
 • ulgi podatkowe – ulgi dla inwestorów w fotowoltaikę są dostępne dla osób fizycznych i firm. Redukcje podatków, zwolnienia z podatku od nieruchomości czy preferencyjne stawki podatkowe pozostaną aktywne w celu zachęcenia do inwestycji w fotowoltaikę. „Ulga termomodernizacyjna przysługuje posiadaczom domów jednorodzinnych, którzy ocieplili budynek, wymienili piec, wymienili okna, zamontowali fotowoltaikę, a także pompę ciepła. Od podstawy opodatkowania można odjąć w 2024 roku, tak jak w 2023 nawet 53 tys. zł.” [4];
 • nowa stawka rozliczeń – obecnie prosumenci rozliczają na podstawie średniej ceny energii elektrycznej notowanej z poprzedniego miesiąca. Od lipca 2024 roku ma zostać wdrożone rozliczanie godzinowe, tj. odbiorcy będą mieli prawo do zawarcia umów z cenami dynamicznymi.

 

Wspomniane programy są kluczowe w promocji fotowoltaiki w Polsce i stanowią wsparcie dla osób prywatnych, firm czy instytucji publicznych, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, zwłaszcza w fotowoltaikę. Kontynuacja tych programów w 2024 roku jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 – nowe formy wsparcia

W 2024 roku istnieją bądź są planowane nowe formy dofinansowań, takie jak:

 • programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – rząd planuje wprowadzenie specjalnych programów wsparcia, które pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom inwestować w fotowoltaikę. Może to być istotny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności firm oraz redukcji kosztów energii;
 • nowa forma rozliczania depozytu prosumenckiego – Koalicja Obywatelska zapowiedziała zmianę tzw. depozytu prosumenckiego. Obecne zasady mówią, że środki zgromadzone na koncie prosumenta, należy wykorzystać w przeciągu 12 miesięcy od dnia przypisania ich na konto. Jeśli się tego nie zrobi „Można liczyć na zwrot, ale nie może on przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym. Reszta przepada” [5]. Nowa propozycja ma umożliwić wypłaty 100% wartości depozytu;
 • rozwój badań i innowacji – w planach jest zwiększenie inwestycji w badania i rozwój związane z fotowoltaiką. Nowe technologie oraz innowacje mogą przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania energii słonecznej.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 roku kierowane jest głównie do:

 • gospodarstw domowych – program „Mój Prąd” i ulgi podatkowe są dostępne dla osób fizycznych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę na swoich nieruchomościach;
 • przedsiębiorstw – ulgi podatkowe oraz programy wsparcia dla małych i średnich firm pozwalają przedsiębiorstwom inwestować w fotowoltaikę, co może obniżyć koszty produkcji energii oraz zwiększyć konkurencyjność. Dodatkowo, w dobie zwiększającej się świadomości ekologicznej, pozytywnie wpływa na wizerunek firm;
 • instytucji publicznych – szkoły, urzędy czy szpitale, mogą skorzystać z programów wsparcia, aby obniżyć koszty energii elektrycznej oraz wspierać cele zrównoważonego rozwoju.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki 2024?

Aby uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 roku, należy przede wszystkim:

 • śledzić ogłoszenia rządowe oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zawierają wszelkie informacje dotyczące dostępnych programów wsparcia;
 • skontaktować się z certyfikowanym instalatorem fotowoltaiki, który pomoże w przygotowaniu wniosku i zaplanowaniu instalacji, a także sprawdzi stan trafostacji w interesującej nas lokalizacji,
 • zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak akt notarialny nieruchomości, dokumenty potwierdzające status podmiotu gospodarczego itp.,
 • złożyć wniosek w ramach wybranego programu wsparcia, przestrzegając wszelkich wymagań i terminów.

 

Informacje o dofinansowaniach do fotowoltaiki i programach wsparcia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale także na stronach poświęconych bezpośrednio temu zagadnieniu, np. Mój Prąd 5.0, Fotowoltaika z PGE, internetowe porównywarki dofinansowań i innych. Należy pamiętać, aby zawsze sprawdzać wiarygodność tych źródeł.

Podsumowanie

Jak widać, dofinansowania do fotowoltaiki w 2024 roku pozostają istotnym narzędziem wspierającym rozwój tej technologii w Polsce. Dla inwestorów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, stanowią one szansę na obniżenie kosztów energii elektrycznej czy zwiększenie niezależności energetycznej, ale także wspieranie celów klimatycznych.

 

Literatura
1. www.pvex.eu.
2. www.gov.pl.
3. www.aktualne-dotacje.pl.
4. www.solin.pl.

5. www.money.pl
6. www.mojprad.gov.pl.

Publikacja artykułu: luty 2024 r.

Ocena:

Oceń publikację

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.